Administrative Office

Sr. No. Name of the Staff Designation Photo
PRINCIPAL
1 Shri S.K.Giram Principal
ADMINISTRATIVE STAFF
1 Shri Suresh Sarjerao Bhorde Registrar
2 Shri Sachin Yashwant Shirke Office Superintendent
3 Shri Ganesh Vasant Satav Head Clerk
4 Smt Kanchan Pralhad Ubhe Senior Clerk
5 Shri Sahebrao Pandit patil Senior Clerk
6 Shri Suryakant Ramchandra Khatmode Senior Clerk
7 Shri Ravindra Dnyaneshwar Choudhari Junior Clerk
8 Shri Kiran Shahaji Bhosale Junior Clerk
9 Shri Rajesh Suresh Kachi Junior Clerk
10 Mrs Varsha Machindra Karve Junior Clerk
11 Mrs Manisha Sandip Salunke Junior Clerk
12 Shri Shivaji Vishnu Jagtap Junior Clerk
13 Shri Venkatesh Vinayak Jadhav Junior Clerk
14 Shri Yogesh Pandurang Rajput Peon
15 Shri Deepak Munnasingh Panjabi Peon